Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Bellamelie

Op alle diensten en producten zijn onderstaande Algemene Voorwaarden van Bellamelie van toepassing.

VAN GUCHT DANNY
Baron Leroystraat 81
2100 Deurne
België

info@bellamelie.be
BTW-nummer: BE0718780490

hierna te noemen: Bellamelie

Artikel 1 Definities

1.1 De termen gebruikt in deze algemene voorwaarden hebben de volgende betekenis:

Bellamelie: de gebruiker van de algemene voorwaarden;

Consument: een wederpartij waar het een natuurlijke persoon betreft en welke niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep. In het bijzonder verstaan wij onder consument degene in wiens opdracht en voor wiens rekening producten worden geleverd.

Overeenkomst: de overeenkomst tussen Bellamelie en de consument

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Bellamelie zijn exclusief en uitsluitend deze Algemene Voorwaarden (hierna te noemen: Voorwaarden) van toepassing.

2.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat de consument de exclusieve toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

2.3 Bellamelie behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

Artikel 3 Totstandkoming overeenkomsten

3.1 Bellamelie kan niet aan zijn aanbiedingen worden gehouden indien de consument, naar termen van redelijkheid en billijkheid, had behoren te begrijpen dat de aanbieding dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3.2 Een samengestelde prijsopgave verplicht Bellamelie niet tot levering van een deel van de in de aanbieding genoemde zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

3.3 Informatie, afbeeldingen, mededelingen (mondeling, telefonisch of via e-mail verstrekt) en opgaven etc., met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk gegeven of gedaan. Bellameliegarandeert echter niet dat alle aanbiedingen op producten volledig met de gegeven informatie etc. in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst.

3.4 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging per e-mail is verzonden naar het door de consument opgegeven e-mailadres.

3.5 Bellamelie is gerechtigd bestellingen of opdrachten te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden. Indien een bestelling of opdracht niet wordt geaccepteerd, deelt Bellamelie dit zo spoedig mogelijk mee na ontvangst van de bestelling.

Artikel 4 Prijzen en betalingen

4.1 De vermelde prijzen op de website van Bellamelie, zijnde www.bellamelie.be, zijn inclusief BTW.

4.2 Voor de producten worden de prijzen gehanteerd zoals vermeld op de website van Bellamelie onder voorbehoud van prijswijzigingen en typefouten. Bellamelie heeft het recht om de consument, voor levering of acceptatie, te informeren over prijsfouten.

4.3 De producten van Bellamelie worden geleverd tegen de prijzen getoond op haar website, op de datum van de ontvangen bestelling.

4.4 Betaling van de door de consument gedane bestellingen dient te allen tijde volledig te zijn voldaan, voorafgaand aan de uitvoering van de bestelde product(en). Betaling kan alleen geschieden via Bancontact/MisterCash, AfterPay of iDeal.

4.5 Indien u met uw betaling in gebreke bent, is Bellamelie gerechtigd de uitvoering van de betreffende bestelling op te schorten, dan wel te ontbinden.

4.6 Bellamelie hanteert leveringskosten voor verzending via PostNL. De leveringskosten voor België bedraagt 5,95 euro en voor Nederland 8,80 euro. Verzendingen in andere landen wordt (voorlopig) niet voorzien. De consument heeft eveneens de keuze om zijn bestelling kosteloos af te halen bij Bellamelie.

Artikel 5 Ontbinding van de overeenkomst

5.1 Een bestelling kunt u enkel annuleren voor zover de uitvoering van de producten nog niet is gestart.

5.2 De consument is, uitsluitend bij aantoonbare productiefouten, gerechtigd om de bestelling welke via het internet ontvangen is binnen 7 werkdagen na levering te retourneren. Voorwaarde is wel dat een kopie van de orderbevestiging wordt meegezonden en dat het product nog in de originele verpakking zit. Na acceptatie van de klacht, en alleen dan wanneer de klacht gegrond is verklaard, zal Bellamelie de gelegenheid hebben de bestelling nogmaals te leveren, om zodoende alsnog aan haar leveringsverplichting te voldoen.

5.3 De verzendkosten voor het retour zenden komen te allen tijde voor rekening van de consument.

5.4 Bellamelie behoudt zich het recht voor de retourzending niet te accepteren indien het vermoeden bestaat dat de producten reeds zijn gebruikt of na ontvangst door de consument zijn beschadigd.

Artikel 6 Levering

6.1 De levering geschiedt af de productiefaciliteit van Bellamelie. Bellamelie organiseert en is derhalve verantwoordelijk voor de feitelijke verzending en levering van de door de consument bestelde product(en). Bellamelie is echter niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor eventuele vertraging in levering welke mogelijk veroorzaakt wordt door de door Bellamelie ingeschakelde vervoerder.

6.2 De consument is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staan of aan hem ter hand worden gesteld.

6.3 Indien de consument de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de voor levering bestemde artikelen worden opgeslagen voor risico van de consument nadat Bellamelie hem heeft verwittigd. De consument zal in dat geval alle aanvullende kosten verschuldigd zijn.

6.4 Opgegeven levertijden van Bellamelie zijn indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale levertermijn. De uiteindelijke levertijd zal de opgegeven levertijd echter nimmer overschrijden met meer dan 15 werkdagen overschrijden, tenzij er sprake is van overmacht. Bij overschrijding van deze termijn is de consument gerechtigd zijn bestelling te annuleren, de reeds betaalde gelden voor de betreffende order zal vervolgens automatisch door Bellamelie aan de consument worden terugbetaald.

Artikel 7 Garantie

7.1 Klachten dienen schriftelijk en moeten uiterlijk binnen zeven dagen na levering van de door de klant gegeven opdracht, kenbaar worden gemaakt. Bij gegronde klachten kan alleen aanspraak worden gemaakt op heruitvoering van de opdracht. Bellamelie is niet verplicht enige financiële compensatie te verlenen, anders dan de heruitvoering van de opdracht.

7.2 Het is mogelijk dat Bellamelie op haar internetsite links opneemt naar andere internetsites. Dergelijke links zijn louter informatief. Bellamelie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite(s) waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.

Artikel 8 Eigendomsvoorbehoud

8.1 De goederen blijven eigendom van Bellamelie totdat betaling van de volledige factuur van de bestelling is voldaan.

Artikel 9 Onderzoek, klachten

9.1 De consument is verplicht de goederen op het moment van levering, doch uiterlijk binnen zeven dagen, te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is besteld.

Artikel 10 Betaling

10.1 Betalingen dienen onmiddellijk bij bestelling overgemaakt te worden door middel van een elektronische betaling via Bancontact/MisterCash of AfterPay voor Belgische inwoners of iDeal voor Nederlandse inwoners. Uw bestelling wordt pas uitgevoerd na ontvangst van deze betaling.

10.2 Bij nalatigheid zal uw bestelling geannuleerd worden.

Artikel 11 Vrijwaringen

11.1 De consument vrijwaart Bellamelie voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van industriële- en intellectuele eigendom(men) op door de consument aan Bellamelie verstrekte materialen en of gegevens, die door Bellamelie voor de uitvoering van de bestelling(en) zal worden gebruikt.

11.2 De consument is verantwoordelijk voor de inhoud van de door haar aan Bellamelie verstrekte beeldmaterialen. Het auteursrecht van het ingezonden werk berust bij de consument. De consument draagt de eventuele gevolgen van een schending van het auteursrecht van derden.

11.3 De consument garandeert aan Bellamelie dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. door hen verstrekt, vrij zijn van virussen en defecten.

11.4 De consument zal alle intellectuele- en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Bellamelie geleverde producten, geheel en onvoorwaardelijk respecteren.

Artikel 12 Aansprakelijkheid

12.1 Voor beschadiging of verlies van beeldbestanden of informatiedragers van de consument of van Bellamelie, of op interne of externe foto- of datanetwerken, kan Bellamelie in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld.

12.2 Het is de verantwoording van de consument om tevens de digitale beeldbestanden die zij aan Bellamelie heeft gezonden, goed op te slaan. De door de consument gezonden beeldbestanden worden na uitvoering van de opdracht maximaal één jaar bewaard.

Artikel 13 Overmacht

13.1 Bellamelie heeft het recht om, in geval van overmacht, de uitvoering van de bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden. Bellamelie kan dit alleen schriftelijk doen aan de consument. Dit alles zonder dat Bellamelie gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

13.2 Onder overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan, naast hetgeen in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Bellamelie geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Bellamelie niet in staat is de verplichtingen na te komen. Hieronder wordt tevens verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

13.3 Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Artikel 14 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

14.1 Op elke overeenkomst tussen Bellamelie en de consument is het Belgisch recht van toepassing.

14.2 Alle geschillen verband houdende met of voortvloeiende uit aanbiedingen van Bellamelie of overeenkomsten gesloten met Bellamelie worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter.

Artikel 15 Disclaimer

15.1 Alle op onze site genoemde prijzen, percentages en tarieven zijn onder voorbehoud van eventuele fouten en kunnen binnen het bereik van Bellamelie worden gewijzigd.

15.2 De website van Bellamelie en alle daarin voorkomende teksten, documenten, beelden en geluid, alles in de ruimste zin, zijn auteursrechtelijk beschermd. Voor verdere distributie, publicatie of overdracht daarvan is schriftelijke toestemming vereist. Bellamelie is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor elke schade (directe, indirecte en gevolgschade) die mogelijk voortvloeit uit het gebruik van haar website en de inhoud ervan.

Artikel 16 Diversen

16.1 Indien één of meerdere bepalingen in deze Voorwaarden met Bellamelie in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, dan zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Bellamelie vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling. Het mogelijk in strijd zijn van een bepaling in deze Voorwaarden, leiden niet tot het nietig verklaren van andere bepalingen in deze Voorwaarden, de dan wel rechtsgeldende bepalingen blijven onverminderd van kracht.

16.2 Bellamelie is bevoegd om bij de uitvoering van haar bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 17 Privacy statement

17.1 Bellamelie respecteert de privacy van haar klanten. Deze verklaring geeft aan welke informatie wij van u vragen en hoe Bellamelie met uw informatie omgaat. Als u een bestelling wilt plaatsen, dan vragen wij u allereerst om uw naam en e-mail adres in te vullen. Hiervoor is een geldig e-mailadres nodig, zodat wij u van de juiste informatie kunnen voorzien met betrekking tot de afhandeling van uw bestelling. Voor het plaatsen van uw bestelling zijn uiteraard uw persoonlijke gegevens vereist, zoals uw naam en adres, betaalinformatie en de namen en adressen van degenen voor wie uw bestelling bestemd is. Met uw goedkeuring zal Bellamelie de door u verstrekte informatie zo nu en dan gebruiken voor marketingdoeleinden. Zoals voor het bekendmaken van speciale aanbiedingen en om u te informeren over nieuwe producten en aanvullende diensten.

17.2 Waar nodig zullen wij die informatie uitwisselen met bedrijven die worden betrokken bij de uitvoering van onze services en uitsluitend met het omschreven doel, of in het geval van verkoop, voorgestelde verkoop of eigenaarwisseling van het bedrijf. Om andere dan wettelijk voorgeschreven, of de in deze verklaring aangegeven redenen, zullen wij uw informatie nimmer aan derden verstrekken zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

17.3 Bellamelie zal binnen alle redelijkheid voorzorgsmaatregelen nemen om verlies, misbruik of wijziging van de door u gegeven informatie te voorkomen. Onze businesspartners, die toegang hebben tot de door u verstrekte informatie, zijn verplicht tot geheimhouding en mogen de informatie niet gebruiken voor enig ander doel dan waarnaar binnen deze verklaring wordt verwezen.